RECUERDOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO

Tanto tiempo que ha pasado que si miramos en esta imagen pareciera que fuera tomada solamente ayer, pero ahora podemos ver un San Juan Ostuncalco diferente y todo gracias a ustedes.

YoHabloMam.com es una pagina sin Lucro alguno

YoHabloMam.com es una pagina sin lucro alguno nuestro unico interes es darle a conocer al mundo de nuestro vello idioma.

Sean todos bien venidos a nuestro blogg YoHabloMam.com

Bienvenidos a nuestro blogg dedicado especial mente a nuestra gente Maya Mam de toda Guatemala y del resto del mundo.

YoHabloMam.com en la Historia de San Juan Ostuncalco.

San Juan Ostuncalco una leyenda frete el mundo entero, Siempre impresionante he inolvidable.

San Juan Ostuncalco Impresionante y Asombroso

YoHabloMam.com Parte Oficial de Ostuncalco TV Online OTVO traendoles lo mejor en entreteniemento y todo lo que pasa en nuestro querido San Juan Ostuncalco y lugares circunvecinos.

Ayudanos Con Una Donacion :)

NUEVO MATERIAL EN NUESTRO BLOGG VISITALO --->

miércoles, 19 de marzo de 2014

Dichos en el idioma mam de Guatemala ( T-XJANIL, CHIJUNYOL TOJ KYOL MAM)


T-XJANIL, CHIJUNYOL
Jun k’loj yol nim toklen toj qchwinqlal, ex ntzaj tman toj jun tumel naqx ntzaj yolin qe kyu’n qchman ojtxi tu’ntzu’n tten jun nuk’b’il ex jun tk’ujlalil toj qchwinqlal qu’m tilil tij tu’n txi’ qbinchan ma mlay qun ate’ jun tumel naq ntaj yolin qe.

->Taq’ux qama tz’ex txin tib’aj aqwil qun jaku tz’etz b’atx’ tij tqa’n.

->Nya b’an tu’n twan k’wal tzi ja qun lay txunku noj.

->Taq’ux qa ma kyaj  qine’ tchemuj txin qun lay txunku tzul tnex.

->Nya b’an tu’n twa’n q’a toj kab’e la’q qun jaku kab’e txujil.

->nya b’an tu’n tex txin tib’aj lak’b’en ti’j b’utx qun txak’ toj twi tne’x aj titz’ji.

->taq’ux qa ma chi moji’n k’wal tij sqa’ qun ja ku’ tze’l laqj tq’ob’xek  ma aj te txin twiky’ajaj.

->niab’an tu’n tu’n kyex k’wal tib’aj tmu’pal xin qun sqit tij twutz aj tb’ent.

->taq’ux q ama jaw tiqan k’wal tz’isb’il qun nim yol in jaw nab’len ti’j.

->Nya b’an tu’n tex mset tz’i’s ti’j k’wal qun jaku’ xjo’q tchmil  mo txu’jil.


->mi tz’ok ttzyu’n tqan q’ij, qu’n ja’k tz’el q’ayj twi’ tq’ob’a.  

lunes, 17 de marzo de 2014

Nuevos poemas en mam con dibujos (Pak'ab' toj kyol mam ix tilb'ilal)

QTXU LI’Y (Madre Li'y) Poema a la madre en mam.
At jun maj otxi’ at toq jun chi’ qtxu ete’ toq talum ntlo’tq
In chex kayin intzun aq’unan tun kyku puqli talun ete’-
Toq tb’och tpatz e tkmel ex twakix intoq tzalaj ky’ij a’okx t-tzaj kyyab’ talu’n e kyim talu’n, ky’ixkoj twitz.
Tu’n ntlo’toq talu’n xi tqani’n jun tijaj tun
Kypoqli ju mojtl tej kyku puqli ok kyq’ anb’il
Tun min chi Kyim’a e xi tk’a’yin, ex jaw tja tu’n

Kywi’ talun ex tentzuntzi toj Tzalajb’il.

TOJ CHKAB’AL (En La laguna Chkab'al)
Xjal te tx’ajb’l kyi’j ex e ichim toj, qumx xi tzaqija’ chkab’al ja ta’toq ta’ tnejil ex jaw anq’in ja ta’ja’lo
Ja’lo  at ja ta’, qun aju ja’lo in ku nima’n kyun xjal ex at
qe’ patb’il b’echpon t-tzi.
OXE K’AWAL AJSI’WIL (Tres niños Leñadores)
Ati jun maj, ate’qe toq oxe’ k’wal in toq ch’ex si’wil toj
K’ul, atzun jun maj e xi’ toj k’ul, o’kx tej tokyal jun ku’k
Kyu’n ex kub’toq kyb’yo’n o’kx t-tzaj yollin juntl kku’k.
¿Je’ky ti’ in b’ajkyeye’ aqeye’ Wuk’il? In qo si’wine’ chechitzun oxe k’wal atzu ku’k tzaj tma’n kye
jaky’x txi jun chi’ikye kytzeq b’antzun chechitzu tx’qan k’wal luna lon chitzu chi’ku’k kye xi tqo’n jun jun te jun
tlo’ trasno xi kylo’n k’wal atxix tzun kyuky’ilan tekyib’ju ja’lo, xawunkuxi’x kychwinqal.

AYI’ WE… (Yo......)
Ayi’ we… ikyqine’ Tarzan,
najili qin’e toj k’ul tky’I Xwana
t-tziyile’ a’ Atzu’ wuk’ile’,
jun max Chita in wan k’ok’j
q’e’n atzu txkup xqin tqul tb’I jirafa
xja’ qchaq tqan xawanku k’och ti’j in
q’olb’en tejun elefante
Ikx kye kab’e max xawanqe’ etzu’ pich’,
inxix chi bitzan te qale aj tkux b’aj q’ij
e x-txil in chi b’itzan aj tok qoniky’an.
AJU TOKLEN TXIN (El Valor de la mujer)
Aju’ txin nimxi’x tun tok toj xnaq’tzb’il tnejil a toq manb’aj el tiq’in toklen atitzun jun manb’aj, ok tqo’n tmyal toj xnaq’tzb’il atzu txin ok tilil xnaq’tzb’il kye k’wal in tzun kamb’et ch’i k’a’chb’ilte tu’n atzu tman in tzalajm ex ma tz’el tniky’ qa jun kyoklen txin ex q’a ja’lo in un kub’ t-xima’n qa tzi’tz’ji jun k’wal axi’xlo qa xtin mojun q’a junileqekye’  in chi ajb’en.

Tilil ti’j tu’n tokx k’wal toj xn’a q’tzb’il, nya o’kx q’a, ikx lo tilil ti’j Tokx txin, qun ate’ ja’lo nya o’kx’te chan in aq’unan, ikxlo in Aq’unan ju’ aya ikx naqlo tun ma txi tchi’ixpu tib’ kynab’l wnaq Qa ntla ch’I xna’ qtzb’il b’anxix kye k’wal Jaku’ chi ku’b stz’uyin
Kyu’n juntl xjalil, ikx lay tun, tok te yajb’il, sen jalon in okakayin nim Qe’ qwunaqil chuck chqx.

Kyaq’un, e t’e qe’ nimaq ajtzib’al, e ajakawil, e ajq’anal, tilil tzulo ti’j Tun qlpe ch’ique ik, jun tun kyok k’wal toj jun oklenj nim xi’x.
XNAQ’TZB’IL (Escuela poema en mam)
Tilil ti’j tokx k’wal toj xna’q’tzb’il, nya o’kx q’a, ikx lo tilil ti’j tokx txin, Qun ate’ ja’lo nya o’kx te’ chan in aq’unan, ikxlo in aq’unan ju’ qya ikx naqlo tun ma txi tchi’xpu tib’ kynab’1 wnaq qa ntla Ch’i xna’qtzb’il b’anxix kye k’wal jaku’ chi ku’b stz’uym
Kyu’n juntl xjalil, ikx lay tun, ok te yajb’il, sen jalo in
Okqkayin nim qe’ qwunaqil chuck chaqx.
Kyaq’un, e t’e qe’ nimaq ajtzib’al, e ajkawil, e ajq’anal,
Tilil tzulo ti’j tun qlpe ch’iqe ik jun, tun kyok k’wal toj jun
Oklenj nim xi’x.


Nuevas Trabalenguas en mam con dibujos (B'ALQ'ILQAQ' TOJ KYOL MAM IX TILB'ILAL)

Nxta’n txin txa`x tx’ab’j txa’x tx’ab’j Nxta’n txin


Nxputzine jun xputz tx’yan toj xpotzb’il
Toj xpotzb’il nxputzinje jun putz tx’yan.
Q’an q’in q’in tu’n q’anil q’uq’Tjax ch’el tib’aj chùt chèch ch’um ch’in.
Kxminchil ma txi’inwane, kxminch’il, ma txi nwane te qale tu’n tpaj ma txi’n nwane kxminchìl ma chin kyeje te kxminch’il  
Kama txin q’mane, xlaqjel
Nxlaq tb’i nxlaqjel nxlaqSenxel k’ujlana
A nxi tkùjlana min
Nxi k’ujlana sentajb’ila
Tun txi kujlana

Samat nwane
Samat kel wane/
Txaqan samat xinwane
Machin samatje
Nuevos Adivinanzas en mam con dibujos (Pomb'tz toj kyol mam y tilb'ilal)

Nimxix txaq ex nya tze
nyolin ex mixtì’ ttzi
q’man tza ti’ tzinjo?
U’j


Kyaje tqan te prim
ka’b’e tqan te mk’jan q’ij
o’kxsin te qale oxe’ tl
tqan?
Alkyeqine?

Xjal


Na’npu chin kayine
nchi ajb’ena te
klol kywi’ ichin te q’ij
ex at nxiky’e w’jeley
Alkyeqina?

Xmo’l
Nchi ajb’ena kye ichin
ex kye qya
nktxet tkyaqil kyqan
wu’ne, japunix toj
k’alb’el el ky k’atz
Alkyeqina?

Wexj
Kyaje ntene ex ati wíb’aje
Ataqe xjal najliq’e nketze
A ti njpele’
Nchi okx jal ex inch’e ex
Woje. Alqeqine?

Ja.

Nech’e ajb’ene qachq’al keye
Tu’n tel kwaj kije, tun txjet
K’ije ex tun keje xnu’l titi nb’iye?

A’
At kab’e twitz
atz kayinxa tzelti’j
el-ketzulo?

Chers matz’b’il
In chin tanajlaye twitz kya’j
ex tzun min inchalqine ex
mixti nxik’e?
Tiqintune?

K’q’q
q’eq chin kayine’ toj k’ayb’il
kyaq chin kayine’ toj ja
tiqintzune?
Txalq’aq’Ayine nkux wab’j
Wue aju wab’j
Su’an nchin
Jax q’one twi q’aq’q’ea wije
Tu’n sib’ A’kyeqine?

Sub’l


At jun n’ex nim tij maqa
Ttxo’w. alkyetzun?

Aju I’x


Jun jun prim
nokx wab’j woje
aju wab’j muqin
in chin tz q’aje
wab’j woje
in chi yon xjal
weye tu’n kwan
alkye qine?

Xk’o’n
Jun mamb’aj jwe’
t-k’wal
alkye tzan?
Q’ob’aj
A ti jun xjal kyaq tij
Alkyetzunlo?

A xkoy B’il


Ikqine’ iksen jun ja
In chin najb’ene te ichb’il
In chi moq’ti xjal te ichb’il
In chi moq’ti xjal wune’
El kyeqine?

Chuj
Saq qine, naqa nkub’e tun ek’
q’an q’anale in chinx
tch’ona te txilil wab’j
el kyeqin tzune?

A jos.
Chyax q’ine, tu’n tz’un
Nya ch’el q’ine.
Kujx qine, ex nya wakx
q’ine.
Alkyeq’inet?
Ich
visitors

free counters
Mendez Loayes. Con la tecnología de Blogger.